น่าน - พะเยา และเราในฤดูฝน 2วัน 1คืน
Recommended โดย : Recommended

น่าน - พะเยา และเราในฤดูฝน 2วัน 1คืน

DAY 1

ดอยตีดู้ว์
น่าน
1 49.34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 37 น.
กาแฟบ้านไทลื้อ
น่าน
2 1.74 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ
น่าน
3 6.41 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท
น่าน
4 ใช้เวลาเดินทาง

DAY 2

Magic Mountain Cafe
พะเยา
1 29.09 กม. ใช้เวลาเดินทาง 21 น.
วัดนันตาราม
พะเยา
2 0.69 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดอนาลโยทิพยาราม
พะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง บนดอยบุษราคัม เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แต่เปิดให้พุทธศาสนิกชนมาใช้สถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ หอพระสยามเทวาธิราช หอพระแก้วมรกตจำลอง วิหารพระพุทธชินราชจำลอง วิหารพระหมื่นปี พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะแบบไทย รัตนเจดีย์ศิลปะแบบอินเดีย พุทธคยา และเก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม บริเวณวัดมองเห็นทัศนียภาพของกว๊านพะเยา จากถนนด้านล่างมีทางเดินขึ้นสู่ตัววัด เป็นบรรไดนาค 200 กว่าขั้น และมีทางรถยนต์ มีรถสองแถว รับ-ส่ง จากทางขึ้นดอยไปวัด

เปิดทุกวัน

4 5.76 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
กว๊านพะเยา
พะเยา

กว๊านพะเยา

ตั้งอยู่ถนนชายกว๊านพะเยา ตำบลเวียง คำว่า"กว๊าน" ใช้เรียกหนองน้ำหรือบึงขนาดใหญ่เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนาที่ใช้เฉพาะในจังหวัดพะเยาเท่านั้น ใน พ.ศ. 2478 มีการตั้งสถานีประมงน้ำจืดบริเวณต้นแม่น้ำอิงและฝายกั้นน้ำ จึงเกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 12,831 ไร่ มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ มีแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด โดยเฉพาะปลานิล ซึ่งเป็นปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด รอบกว๊านพะเยามีทัศนียภาพร่มรื่น มองเห็นทิวเขาสลับวับซ้อน ริมกว๊านเป็นสวนสาธารณะ เหมาะแก่การนั่งเล่น วิ่งออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น มีบริการเรือพายชมกว๊านทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

เวลาเปิด-ปิด: 01:00-00:00 น.

5 ใช้เวลาเดินทาง