ลพบุรี
Hathairat Oong Ang โดย : Hathairat Oong Ang

ลพบุรี

15 เม.ย. 62

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ลพบุรี
ลพบุรี
1 12.58 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.
สวนสัตว์ลพบุรี
ลพบุรี
2 12.49 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 น.
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)
ลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)

หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งเสด็จบูรณะเมืองลพบุรี ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ คือ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นที่ประทับ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย เป็นท้องพระ-โรงเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน พระที่นั่งไชยศาสตรากรเป็นที่เก็บอาวุธ พระที่นั่งอักษรศาสตราคม เป็นที่ทรงพระอักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานให้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาเมื่อศาลากลางจังหวัดย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่ พระที่นั่งหมู่นี้จึงรวมกับพระที่นั่งจันทรพิศาลเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

5 0.34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)
ลพบุรี
6 0.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
ลพบุรี
7 3.50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
ลพบุรี

พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)

ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เมืองลพบุรี องค์พระที่นั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชุบศร มีเขื่อนหินถือปูนล้อมรอบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน สภาพปัจจุบันคงเหลือกำแพงและผนัง ส่วนทะเลชุบศรในสมัยโบราณนั้นเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังอยู่ตลอด สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ทำทำนบใหญ่กั้นน้ำไว้ เพื่อชักน้ำจากทะเลชุบศรผ่านท่อน้ำดินเผาไปยังเมืองลพบุรี ปัจจุบันยังเห็นเป็นสันดินปรากอยู่ พระที่นั่งเย็น เป็นสถานที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นที่สำรวจจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและบาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-16:00 น.

8 23.59 กม. ใช้เวลาเดินทาง 17 น.
ทุ่งทานตะวันบ้านวังขอนขว้าง ลพบุรี
ลพบุรี
9 44.50 กม. ใช้เวลาเดินทาง 33 น.
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ลพบุรี
10 41.51 กม. ใช้เวลาเดินทาง 31 น.
วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี
ลพบุรี
11 50.39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 37 น.
น้ำตกวังก้านเหลือง ลพบุรี
ลพบุรี
13 ใช้เวลาเดินทาง