สระบุรี​ไม่​ใช่ทางผ่าน
Phonraphat Kulnoi โดย : Phonraphat Kulnoi

สระบุรี​ไม่​ใช่ทางผ่าน

15 มิ.ย. 62

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย (เขาสามหลั่น)
สระบุรี
2 1.18 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา
สระบุรี

รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาโปรด และได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างหลายประการด้วยกันเพื่อให้นายพรานฆาฏกะได้ละทิฏฐิมานะสันดานหยาบช้า จนในที่สุดได้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงกับทูลอุปสมบท พระบรมศาสดาได้ทรงประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทา (บวชให้ด้วยพระองค์เอง) แล้วตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติสมณธรรมได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เมื่อพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับบุพพาราม ภิกษุฆาฏกะได้ทูลขอติดตามพระองค์ๆ ได้ทรงห้ามไว้เพื่อให้ช่วยประกาศพระศาสนา พระฆาฏกะได้ทูลขอสิ่งที่เคารพสักการะ พระองค์จึงได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เงาของพระองค์ติดไว้ ณ เงื้อมภูเขาแห่งนี้ และได้ประทับ รอยพระบาท ติดไว้ ณ บนยอดภูเขาแห่งนี้ด้วย ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาในมณฑปห้ายอด เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ยาวประมาณ 2.5ม. ลึก3-5 ซม. ตรงกลางมีรอยธรรมจักร ซึ่งจะได้เป็นที่สักการะเคารพกราบไหว้บูชาของพระฆาฏกะและบริวาร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป

3 ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพระพุทธฉาย
สระบุรี
4 9.29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 น.
อุโมงค์ต้นไม้
สระบุรี
5 ใช้เวลาเดินทาง