ตะลอนไปเรื่อย
kang moolcharee โดย : kang moolcharee

ตะลอนไปเรื่อย

12 ส.ค. 62

ศาลพระกาฬ ลพบุรี
ลพบุรี

ศาลพระกาฬ ลพบุรี

5

เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง ที่ทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณด้วย ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ยืน ทำด้วยศิลา 2 องค์เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไปภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

เวลาเปิด-ปิด: 08:30-17:00 น.

5 (1)
2 0.62 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)
ลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)

หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งเสด็จบูรณะเมืองลพบุรี ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ คือ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นที่ประทับ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย เป็นท้องพระ-โรงเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน พระที่นั่งไชยศาสตรากรเป็นที่เก็บอาวุธ พระที่นั่งอักษรศาสตราคม เป็นที่ทรงพระอักษรในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานให้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาเมื่อศาลากลางจังหวัดย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่ พระที่นั่งหมู่นี้จึงรวมกับพระที่นั่งจันทรพิศาลเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

3 64.34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 48 น.
น้ำตกวังก้านเหลือง ลพบุรี
ลพบุรี
4 ใช้เวลาเดินทาง