เที่ยว
KON BARBAR โดย : KON BARBAR

เที่ยว

5 มี.ค. 63

ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่

ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนจอง ตั้งอยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในความดูแลของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อย ดอยม่อนจองมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก มีสันดอยเป็นแนวหน้าผาซึ่งทอดยาวกว่า 3 กิโลเมตร และเป็นจุดชมวิวที่เปิดโล่ง สามารถทอดมองทิวเขาที่สลับซับซ้อนได้จนสุดสายตา บริเวณที่เป็นป่าทึบจะมีต้นกุหลาบพันปีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากดอยม่อนจองเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จึงจะต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปท่องเที่ยวทุกครั้ง โดยสามารถขออนุญาตเข้าชมได้ที่กรมป่าไม้บางเขน หรือหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจอง

1 ใช้เวลาเดินทาง