อยุธยา
Bear Pennapa โดย : Bear Pennapa

อยุธยา

12 ม.ค. 63

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

5

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อีกด้วย สันนิษฐานว่าเมื่อ พ.ศ. 1900 พระเจ้าอู่ทองทรงสร้าง วัดป่าแก้ว ขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพ เจ้าแก้วเจ้าไท ในการสร้างวัดป่าแก้วได้ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นคู่กับพระวิหาร ต่อมา พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่และสูงขึ้นพร้อมๆกับการ สร้างเจดีย์ยุทธหัตถีที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรี พระราชทานนามวัดเสียใหม่ว่า วัดชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล

เวลาเปิด-ปิด: 08:30-16:30 น.

5 (1)
1 1.29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2 3.00 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย ครั้นถึงแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสนีบาตทำให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตรเสียหาย จึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่ แปลงเป็นพระวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกไฟไหม้ พระวิหารและองค์พระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ บริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นสนามหลวง ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ

เวลาเปิด-ปิด: 08:30-16:30 น.

3 0.67 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดธรรมิกราช อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
4 0.04 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
5 0.77 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดมหาธาตุ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
6 2.66 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
7 1.98 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
8 1.78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
9 5.82 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 น.
ตลาดน้ำอโยธยา
พระนครศรีอยุธยา
10 ใช้เวลาเดินทาง