ทริปลพบุรี
โดย :

ทริปลพบุรี

17 ก.พ. 63

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
ลพบุรี
6 14.67 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11 น.
พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
ลพบุรี

พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)

ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เมืองลพบุรี องค์พระที่นั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชุบศร มีเขื่อนหินถือปูนล้อมรอบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน สภาพปัจจุบันคงเหลือกำแพงและผนัง ส่วนทะเลชุบศรในสมัยโบราณนั้นเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังอยู่ตลอด สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ทำทำนบใหญ่กั้นน้ำไว้ เพื่อชักน้ำจากทะเลชุบศรผ่านท่อน้ำดินเผาไปยังเมืองลพบุรี ปัจจุบันยังเห็นเป็นสันดินปรากอยู่ พระที่นั่งเย็น เป็นสถานที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นที่สำรวจจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและบาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี

เวลาเปิด-ปิด: 08:00-16:00 น.

7 3.88 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 น.
บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)
ลพบุรี
8 0.77 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 น.
วัดบันไดหิน
ลพบุรี
9 ใช้เวลาเดินทาง